Hoạt động ngoại khóa 1

Thời Gian :
Địa Điểm :
Thành Phần Tham Dự :
Chi tiết hoạt đông :