Hoạt động ngoại khóa 2

Thời Gian :
Địa Điểm :
Thành Phần Tham Dự :
Chi Tiết Hoạt Động :