BÀI TẬP ÔN TẬP CÂU BỊ ĐỘNG

ÔN TẬP CÂU BỊ ĐỘNG. Ngoài phần lý thuyết, nhà trường sẽ kèm theo những bài tập để củng cố kiến thức cho các em.

 • Xem video bài giảng lý thuyết ÔN TẬP CÂU BỊ ĐỘNG.
 • Câu bị động là điểm ngữ pháp quan trọng trong kiến thức tiếng Anh lớp 10. Các em cần nắm vững lý thuyết các thì và công thức chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động. Sau đây là một số câu bài tập vận dụng.

Exercise 1: Passive voice:  Mixed types Rewrite the following sentence using passive voice.

 1. My father waters this flower every morning. →…………………………………………..
 2. A stone broke the window. →…………………………………………………………………….
 3. The servants didn’t do the work. →…………………………………………………………….
 4. The army will complete that project next year. →……………………………………….
 5. They won’t punish him. →………………………………………………………………………..
 6. People don’t use this road very often.→……………………………………………………
 7. The keepers were feeding the lions. →………………………………………………………
 8. They have taken her to the hospital. →……………………………………………………..
 9. They had fastened his whole body to the ground.→……………………………………
 10. The school boys had wasted a lot of time. →…………………………………………….
“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN