Công văn 829/GDĐT-TrH của SGD Tp. HCM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  829/GDĐT-TrH

Về hướng dẫn thực hiện hoạt động dạy học trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 (lần 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

Nội dung chính: Khắc phục thiệt hại do Covid-19 về giáo dục. Hướng dẫn dạy và học trực tuyến. Xử lý các nội dung dạy học trong thời gian nghỉ tránh dịch

Kính gửi:
– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận huyện;
– Hiệu trưởng các trường THPT;
– Hiệu trưởng các trường nhiều cấp học (có cấp THPT);
– Giám đốc các Trung tâm GDTX;
– Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX.

Căn cứ công văn số 3892/BGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019 – 2020;

Căn cứ Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện CT GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018;
Căn cứ văn bản 888/UBND-VX Ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ văn bản 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống Covid -19;
Căn cứ văn bản 803/BGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 (lần 2);
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của các trường THCS, THPT và TTGDTX, TTGDNN- GDTX trên địa bàn thành phố như sau:

1.   Kế hoạch phát hình các chủ đề kiến thức khối 9 và khối 12 trên sóng truyền hình.

– Nhà trường hướng dẫn giáo viên, học sinh tham khảo lịch phát sóng các bài học. (Do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng) trên Kênh truyền hình giáo dục quốc gia (kênh VTV7 và một số kênh truyền hình trung ương khác) và các kênh truyền hình khác được công bố trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn).
– Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài truyền hình Thành phố tổ chức sản xuất và phát sóng các chủ đề kiến thức dành cho khối 9 và khối 12 trên sóng HTV với lịch phát sóng được thông báo trên cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (http://www.hcm.edu.vn).

2.   Định hướng xây dựng và thực hiện chương trình dạy học và hoạt động giáo dục học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Căn cứ Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn các tổ bộ môn, giáo viên thực hiện:
– Chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chương trình học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 phù hợp với khung thời gian dạy học thực tế của thành phố trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Kế hoạch thực hiện cần đảm bảo tính khoa học, đúng và đủ theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình phổ thông hiện hành.  Nhà trường tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; Khuyến khích  giáo viên tăng cường các hình thức, phương pháp dạy học, hoạt động giáo dục tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học.
Dạy - học trực tuyến tại Ngọc Viễn Đông

Dạy – học trực tuyến tại Ngọc Viễn Đông

– Xây dựng chủ đề dạy học trực tuyến qua mạng để hỗ trợ học sinh học tập tại nhà. Các chủ đề cần được xây dựng và quản lý chặt chẽ theo đúng quy định và lợi ích chung của người học. Nhà trường xây dựng các phương án hợp lý cho tất cả đối tượng học sinh, đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia học tập, đảm bảo tính công bằng, nhân văn trong giáo dục. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng các nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

Việc xây dựng các chủ đề dạy học trực tuyến cần đảm bảo các nội dung sau:

+ Nhà trường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn các tổ bộ môn xây dựng nội dung các chủ đề dạy học trực tuyến.
+ Nhà trường lựa chọn công cụ, phần mềm dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trường. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học qua Internet có chất lượng.
+ Chuyên đề, chủ đề dạy học trực tuyến phải được thầy cô trong cùng tổ bộ môn xây dựng và thực hiện cùng nền tảng, hệ thống công nghệ thông tin của nhà trường. Giáo viên sử dụng, tổ chức xây dựng hoạt động dạy và học cho học sinh trong trường. Giáo viên bộ môn quản lý, giám sát, theo dõi quá trình học tập của học sinh lớp mình phụ trách.
+ Chuyên đề dạy học trực tuyến phải đảm bảo sự tương tác giữa giáo viên với người học; người học với nhau và giáo viên phải giám sát được sự tương tác giữa người học với nhau.

Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến

+ Nhà trường xây dựng thời gian biểu dạy học trực tuyến phù hợp, thông báo lịch học, tương tác với thầy cô phụ trách cho học sinh và phụ huynh học sinh. Lưu ý các phương án cho học sinh không có điều kiện tham gia học trực tuyến tiếp cận đầy đủ nội dung học tập của các chủ đề. Tránh gây áp lực cho học sinh, phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến.
+ Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó, hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định. Nhà trường có trách nhiệm thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cho các đối tượng học sinh không có điều kiện tham gia học tập trực tuyến được bổ sung các nội dung kiến thức mà nhà trường đã thực hiện trong thời gian nhà trường thực hiện dạy học trực tuyến.
+ Trước khi triển khai thực hiện dạy học trực tuyến, lãnh đạo nhà trường gửi kế hoạch dạy học trực tuyến về Sở Giáo dục và Đào tạo (theo hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ hcm.edu.vn).

3.   Định hướng chủ động xây dựng khung thời gian thực hiện nội dung chương trình học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

3.1. Đối với các trường trung học thực hiện chương trình dạy học và hoạt động giáo dục 2 buổi/ngày:

Nhà trường tổ chức rà soát bố trí bổ sung thời lượng các môn học do thời gian được nghỉ học do dịch Covid 19 trên tinh thần kế thừa kết quả (sau rà soát, đánh giá kết quả học tập sau) của các hình thức dạy học trực tuyến do nhà trường tổ chức vào thời lượng dành cho dạy học tăng cường chương trình dạy học 2 buổi/ngày.
Tổ chức rà soát xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung của chương trình buổi 2 để đảm bảo thực hiện đủ nội dung đã xây dựng của nhà trường. Thực hiện số tiết buổi 2 các tuần còn lại của học kỳ 2 năm học.

3.2. Đối với trường trung học không thực hiện chương trình dạy học và hoạt động giáo dục 2 buổi/ngày

Tùy theo điều kiện của nhà trường, lãnh đạo nhà trường tổ chức rà soát bố trí bổ sung thời lượng các môn học do thời gian được nghỉ học do dịch Covid 19 trên tinh thần kế thừa kết quả (sau rà soát, đánh giá kết quả học tập sau) của các hình thức dạy học trực tuyến do nhà trường tổ chức. Đảm bảo đủ thời lượng dạy học của Chương trình phổ thông hiện hành cho tất cả học sinh./.

 

Nơi nhận:

–  Như trên;

–  Giám Đốc (để báo cáo);

–  Lưu VP, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Hiếu

#dayhoctructuyen, #tranhdichcovid-19

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN