RELATIVE CLAUSES – MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

RELATIVE CLAUSES – MỆNH ĐỀ QUAN HỆ. Ngoài phần lý thuyết, nhà trường sẽ kèm theo những bài tập để củng cố kiến thức cho các em tự tin bước vào kỳ thi TS10.

Có 2 loại mệnh đề quan hệ:

a. Mệnh đề xác định (Defining relative clauses)
– Là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó,cần thiết cho ý nghĩa của câu.
– Tất cả các đại từ quan hệ được sử dụng trong mệnh đề xác định.
Ví dụ:
Do you know the name of the man who came here yesterday?
The man (whom / that) you met yesterday is coming to my house for dinner.
➨ Mệnh đề xác định không có dấu phẩy

b. Mệnh đề không xác định (Non- defining clauses)
– Là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về người hoặc vật, không có nó thì câu vẫn đủ nghĩa.
Ví dụ:
Miss Lan, who taught me English, has just got married.
➨ Mệnh đề không xác định có dấu phẩy và mệnh đề này không được dùng “That”

EXERCISE 1:

Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau. Hoặc chọn đáp án có câu gần nghĩa nhất với câu gốc:

RELATIVE CLAUSES – MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

(Đọc tiếp)

EXERCISE 2: Chọn đáp án có lỗi sai cần được sửa:

(Đọc tiếp)

EXERCISE 3: Nối hai câu được cho sử dụng Đại từ quan hệ.

Chúc các em học tôt!

Thông tin đăng ký nhập học trường Ngọc Viễn Đông

“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN