BÀI TẬP ĐỘNG LƯỢNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG – P2

ĐỘNG LƯỢNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG – P2:  VA CHẠM MỀM

Sau khi xem bài giảng lý thuyết học sinh vận dụng làm những bài tập sau đây:

Bài 1. Một hòn bi khối lượng m1 đang chuyển động với v1 = 3m/s và va chạm vào hòn bi m2=2m1 nằm yên. Vận tốc 2 viên bi sau va chạm là bao nhiêu nếu va chạm là va chạm mềm?
Bài 2. Một vật khối lượng m1 đang chuyển động với v1 = 5m/s đến va chạm với m2=1 kg, v2= 1 m/s. Sau va chạm 2 vật dính vào nhau và chuyển động với v = 2,5m/s. Tìm khối lượng m1.
Bài 3. Một viên bi có khối lượng m1 = 500 g đang chuyển động với vận tốc 12m/s đến va chạm với viên bi có khối lượng m2 = 3,5 kg đang chuyển động với vận tốc 4 m/s. Sau va chạm 2 viên bi dính vào nhau và cùng chuyển động. Tính vận tốc của hai viên bi sau va chạm?
Thông tin đăng ký nhập học trường Ngọc Viễn Đông
“NGỌC VIỄN ĐÔNG - MỖI HỌC SINH MỘT VIÊN NGỌC”

CÁC TIN LIÊN QUAN